کارگاه دو روزه اصول و تکنیک های تسهیلگری در پروژه های اجتماع محور، 16 و 17 اردیبهشت ماه 96 با حضور تیم دفتر مرکزی پروژه، تیم هماهنگ کننده چهار پایلوت، نمایندگان جوامع محلی، تیم بسیج جوامع محلی و برخی از مشاوران پروژه در محل معاونت امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در چالوس برگزار شد.

 

سعید نوری نشاط مدرس و تسهیلگر کارگاه و مشاور بسیج جوامع و مشارکت های مردمی پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی در آغاز کارگاه با طرح مفاهیمی چون گروه، مشارکت، توانمندی، اجتماع محلی و توسعه محلی سازگار با منابع طبیعی و محیط زیست، حاضران را به گروه های چندنفره تقسیم کرد و از آنها خواست تعریف مفهوم مورد نظر را تصویر سازی کنند و بعد از به نتیجه رسیدن تصویر سازی و تعریف خود را با حاضرین در میان بگذارند.در ادامه کارگاه اصول و تعاریف تسهیلگری آموزش داده شد و مفاهیم جدیدی مانند یافتن نوآوران در جوامع محلی و تمرکز بر پتانسیل های آنان به بحث گذاشته شد.

 

 

روز دوم کارگاه به آموزش تکنیک های تسهیلگری اختصاص داشت. کارگاه با مثالی از چالش پیش رو در یکی از پایلوت ها و بررسی استفاده از روش بارش افکار برای حل چالش مورد نظر ادامه یافت. در پایان، اصول اولیه تسهیلگری، موانع و تکنیک های برطرف کردن آنها، چالش های پیش روی تسهیلگری و  تکنیک های موثر مانند تکنیک تنگ ماهی و کشیدن نقشه راه به حاضرین در کارگاه آموزش داده شد.

 

 

 

برگزاری کارگاه هایی از این دست به آموزش هرچه بیشتر همکاران و بالا بردن سطح آگاهی تیم اجرایی پروژه در چگونگی برخورد موثر با جوامع محلی پایلوت ها و سایر اجتماعات کمک شایانی خواهد کرد.