جلسه ی بررسی فرآیند تلفیق با هدف تصویب روش و فرآیند تلفیق طرح مدیریت چندمنظوره اجتماع محور با حضور شورای مشورتی جنگل، مشاور بین المللی جنگلداری اجتماعی و تیم پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی، در تاریخ 3 خرداد 96 در معاونت امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد.

 

در ابتدای جلسه داریوش بیات، مدیر پروژه درباره ی چگونگی تهیه طرح جنگلداری اجتماعی چندمنظوره توسط مشاوران پروژه در پایلوت بلیران برای حاضرین صحبت کرد و درباره ی چگونگی تلفیق و مراحل آن توضیحاتی ارائه داد.

 

 

در ادامه آندراس دارابانت، مشاور بین المللی جنگلداری اجتماعی پروژه در رابطه با طرح مدیریت اجتماع محور جنگل های هیرکانی توضیح داد و گفت موارد شامل این طرح به برداشت چوب خلاصه نشده و پارک جنگلی و مواردی ازین دست هم شامل طرح های جنگلداری اجتماع محور هستند.

پس از توضیحات مشاور جنگلداری اجتماعی پروژه، فرمت تلفیق تهیه شده بر اساس گزارش مشاور بین المللی جنگلداری اجتماع محور، فرایند و چهارچوب تلفیق طرح چندمنظوره توسط اعضای شورای مشورتی جنگل مورد بررسی قرار گرفت و ملاحظات فنی، سیاسی و اجتماعی ارائه شد و تاکید گردید که ضروری است که ملاحظات سیاست تنفس جنگل های هیرکانی در این تلفیق لحاظ گردد. 

 

در نهایت مراحل تلفیق به شرح ذیل مورد تایید شرکت کنندگان قرار گرفت:

·         تهیه طرح مشارکتی

·         ارائه برنامه به جوامع محلی

·         اولویت بندی و انتخاب فعالیت ها توسط جوامع محلی با تسهیلگری کارشناسان

·         اصلاح، تصویب و تلفیق طرح به شیوه مشارکتی

در پایان فرمت پیشنهادی با لحاظ نمودن ملاحظات فنی،  سیاسی، شرایط طبیعی و اجتماعی جنگل های شمال کشور، (بومی سازی) مورد تایید حضار قرار گرفت وبرای ارائه به شورای عالی جنگل آماده گردید.