تلفیق دانش بومی جوامع محلی و دانش فنی کارشناسان تهیه طرح، قطعا از عوامل موفقیت و پیشرفت هر چه بیشتر طرح های جنگلداری اجتماعی خواهد بود. در همین راستا، جلسه هماهنگی با جوامع محلی پایلوت بلیران شهرستان آمل و ارائه گزارش کار توسط موسی رسولی، مشاور تهیه طرح پارک جنگلی پایلوت بلیران 16 خرداد 96 با حضور اعضای تعاونی پیام آوران سبز جنگل های چلاو، نماینده های جوامع محلی، تیم دفتر مرکزی در شهرستان آمل برگزار شد.

 

هدف از برگزاری این جلسه، آشنایی جوامع محلی با کارهای انجام شده، نقشه ها و برنامه های اجرایی در راستای احداث پارک جنگلی و انتقال دانش فنی چگونگی مدیریت جنگل  بود. پس از ارائه گزارش کار، مشاور تهیه طرح  نظر جوامع محلی را در رابطه با برنامه ها جویا شد و از دانش بومی و آشنایی مردم به منطقه محل زندگی اجدادی آنها برای جانمایی محل های گردشگری و راه پیمایی و... استفاده کرد.

مناطق چهارگانه طراحی شده ی طرح پارک جنگلی بلیران شامل: منطقه حفاظتی، منطقه تفرج گسترده، منطقه کارکنان و منطقه تفرج متمرکز هستند. در انتهای این جلسه پس از آشنایی جوامع محلی با مسائل فنی احداث پارک جنگلی، مقرر گردید مشاور تهیه طرح در اسرع وقت نسبت به تهیه هزینه و درآمد اجرایی (بیلان) و نیروهای مورد نیاز از نظر کمی و کیفی اقدام کرده و ضمن ارائه بیلان به دفتر مرکزی پروژه، در جلسه ای با حضور جوامع محلی پایلوت بلیران نحوه برآورد هزینه و درآمد ارائه و چگونگی مدیریت نیروهای مورد نیاز آموزش داده شود.