جلسه ی بررسی مناطق ویژه تنوع زیستی و نحوه مدیریت آنها با حضور شورای مشورتی جنگل، مشاور ارشد بین المللی و تیم پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی، در تاریخ 14 تیر 96 در معاونت امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور برگزار شد.

 

در ابتدای جلسه اسحق عطایی، جانشین معاونت امور جنگل های سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور در رابطه با تجربه موفق کشور کره جنوبی در بخش جنگلداری و اهمیت دادن به پوشش گیاهی صحبت نمود.

 

در ادامه داریوش بیات، مدیر ملی پروژه درباره مناطق ویژه تنوع زیستی  SABs و اهمیت آن برای حاضران توضیحاتی ارائه داد و اعلام کرد که کارگروه مناطق ویزه تنوع زیستی در استان گیلان به عنوان پایلوت کار خود را آغاز نموده است.

 

پس از توضیحات مدیر پروژه، محمد توحیدی فر، مشاور تنوع زیستی پروژه به ارائه گزارش خود در رابطه با مناطق ویژه تنوع زیستی، اهداف این طرح و اقدامات انجام شده در مورد آن پرداخت و گفت هدف در این مناطق حفاظت زیست بوم محور است.

پس از بحث و تبادل نظر کارشناسان درباره گزارش ارائه شده توسط مشاور تنوع زیستی پروژه، مایک موزر مشاور ارشد بین المللی پروژه در رابطه با همسو سازی رویکرد اکوسیستمی در سیاست گذاری و برنامه ریزی، توضیحاتی ارائه کرد و از اهداف و چالش های پیش روی ادامه کار پروژه برای حاضران گفت.

در پایان جلسه، مراحل تصویب مناطق ویژه تنوع زیستی میان شورای مشورتی به بحث گذاشته شد و نظرات کارشناسی آنها برای ادامه روند پیگیری مناطق ویژه تنوع زیستی در دستور کار پروژه قرار گرفت.