کارگاه دو روزه مشورتی- آموزشی جنگلداری چند منظوره اجتماع محور، 15 و 16 مرداد ماه 1396 در مرکز آموزش اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان برگزار شد. در این کارگاه نمایندگانی از ادارات میراث فرهنگی شهرستان های رودبار و سیاهکل، فرمانداری رودبار، جمعیت زنان و جوانان حافظ محیط زیست استان گیلان، اداره کل منابع طبیعی استان گیلان، ادارات منابع طبیعی شهرستان های رودبار و سیاهکل، نمایندگان جوامع محلی پایلوت فریرود- زیلکی رود و تیم دفتر مرکزی و تیم هماهنگ کننده پروژه مدیریت چند منظوره جنگل های هیرکانی شرکت داشتند.

 

این کارگاه دو روزه که فرآیند کامل آن براساس مدل ADIDS (A: Activity  D:Discussion  I:Input  D:Deepening  S:Synthesis) بوده است، دراولین روز  با معرفی شرکت کنندگان آغاز شد و در ادامه دکتر نوری نشاط، مدرس کارگاه و مشاور تیم بسیج جوامع محلی پروژه، انتظارات شرکت کنندگان از کارگاه را  به صورت پرسش کتبی از حضار دریافت نمود . سپس برای آشنایی بیشتر افراد حاضر در جلسه، داریوش بیات،  مدیر ملی پروژه، پروژه مدیریت چند منظوره جنگلهای هیرکانی را معرفی نمود و درباره اهداف و فعالیت های صورت گرفته از شروع پروژه تا کنون توضیحاتی ارائه داد. در ادامه افراد ایده های خود از خروجی و نتیجه کارگاه را اعلام کردند.

در ادامه مدرس کارگاه شرکت کنندگان را به پنج گروه با عنوان های گروه، مشارکت، اجتماع (محلی) ، رویکرد اکوسیستمی وعدالت تقسیم نمود؛ افراد در گروههای مختلف دربارهء موضوعات مطرح شده به بارش افکار مشغول شدند و نهایتا نماینده هر گروه نتیجه کار را برای سایرین ارائه نمود؛ دراین بین دکتر نشاط در مورد تسهیلگری فعالیت هر گروه را برعهده داشت.

 

 

در شروع روز دوم کارگاه؛ دکتر نشاط نظرات و پیشنهادات افراد را دربارهء روز اول کارگاه بررسی کرد و به جمع بندی روز اول پرداخت . سپس بعد از توضیحاتی درباره تفاوت جنگلداری اجتماع محور و جنگلداری مرسوم ؛ توسط یکی از کارشناسان حاضر جنگل تاریخچه مختصری از جنگل و جنگل داری در صد سال گذشتهء کشور ارائه شد؛ و جنگلداری کشور در پنج دوره بررسی گردید.

دوره اول: بزرگ مالکی

دوره دوم: مدیریت دولتی و ورود ایده های کلاسیک (فروش امتیازات بانظارت دولت، حذف عمده جنگلهای شمال کشور)

دوره سوم: ملی شدن جنگلها و پیشبرد جنگل شناسی کلاسیک (قطع یکسره و نواری شیوه تدریجی پناهی؛ که باعث ایجاد توده های هم سال در جنگلها گردید.)

دوره چهارم: تک گزینی همگام با طبیعت

حال حاضر: تنفس جنگل

در ادامه کارگاه مدرس کارگاه چهار سوال مطرح و افراد حاضر را برای دست یابی به پاسخ آنها گروه بندی کرد. هر کدام از گروه ها به بارش افکار مشغول شدند و نهایتا نتیجه کار را برای سایرین ارائه نمودند.

 

در پایان این کارگاه دو روزه، تصمیم گیری برای تشکیل تیم کارگروه آموزش و ظرفیت سازی از اعضای کارگاه و تهیه مدل آموزشی با استفاه از خروجی کارگاه های مشورتی­-آموزشی دیگر، از جمله دستاوردهای این کارگاه بوده است.