جامعه روستایی و عشایري کشور ضمن ایفاي نقش تولید محصولات کشاورزي و دامی، مسئولیت خطیر حفظ امنیت غذایی کشور را عهده دار است. بنابراین بهره مندي از استعدادها و ظرفیت هاي متنوع بالقوه روستایی و عشایري می تواند به عنوان یکی از کارآمدترین ابزارها در تحقق سیاست هاي اقتصاد مقاومتی بکار آید.

سومین دوره نمایشگاه توانمندی های روستاییان و عشایر کشور با هدف ارائه محصولات متنوع بویژه در زمینه (صنایع کوچک، صنایع روستایی و صنایع دستی) معرفی روستاهاي نمونه به عنوان الگوي توسعه براي سایر روستاها با موقعیت و وضعیت مشابه، معرفی جاذبه هاي فرهنگی ، طبیعی و گردشگري، معرفی مشاهیر، استعدادهاي جوان و کارآفرین، ایجاد ارتباط دو سویه شهر نشینان با روستاییان و عشایر، برقراري ارتباط تجاري بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان (با ایجاد تقاضاي جدید و شناسایی بازارهاي مصرف براي خرید محصولات و تولیدات این مناطق) و تقویت روحیه خودباوري و توانمندي در جامعه روستایی و عشایري ، از 15 تا 18 اسفند ماه 1396 در محل برگزاری نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

 

 

 

گروه های تشکیل شده در چهار پایلوت پروژه مدیریت چندمنظوره جنگل های هیرکانی نیز بمنظور ارائه توانمندی های خود در زمینه تولید صنایع دستی و گردشگری در سالن 14 غرفه 20 این نمایشگاه شرکت داشتند. صنایع دستی تولید شده توسط بانوان پایلوت چهل چای شامل صنایع دستی تهیه شده از پارچه های دستبافت، صنایع دستی نمدی و محصولات فرعی خانگی تهیه شده توسط گروه بانوان در این نمایشگاه عرضه شد. سایر گروه های تشکیل شده در پایلوت های پروژه نیز با معرفی گردشگری در مناطق خود در این نمایشگاه حضور داشتند.