روز شنبه ٧ مهرماه ٩٧ اعضای کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی نوشهر و کمیته فنی دفتر جنگلداری معاونت امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از روستای یوج پایلوت دوهزار سه هزار پروژه هیرکانی بازدید کردند.

در نشستی که  طی این بازدید در اقامتگاه نسا روستای یوج برگزار شد، داریوش بیات، مدیر ملی پروژه توضیحاتی مختصر درباره چگونگی انتخاب این روستا و فعالیت هایی که تاکنون در این پایلوت انجام شده ارائه نمود.

 

بیات دلیل دعوت از کمیته فنی را بازدید از مناطق شامل تهیه طرح جنگلداری اجتماعی روستای یوج و  حل مشکل واگذاری طرح جنگلداری به تعاونی های شکل گرفته در جوامع محلی روستا عنوان کرد. وی در ادامه گفت هدف اصلی پروژه الگوبرداری از این پایلوت برای آغاز این فعالیت ها در مناطق دیگر که دارای پتانسیل گردشگری و بوم گردی و حتی فروش محصولات فرعی (گیاهان دارویی،صنایع دستی و...) هستند، و تغییر در معیشت اغلب مردم که وابسته به چوب و چرای بی رویه دام در جنگل است می باشد.

در ادامه دکتر کاظم نژاد، مشاور تهیه طرح جنگلداری اجتماعی پایلوت دوهزار سه هزار در مورد اینکه در این طرح احیای جنگل،کاشت درختان گردو و فندق در حریم رودخانه،احداث کارخانه آب معدنی ، پرورش کبک و برداشت پایه لوبیا طی پنج سال دیده شده است، توضیحاتی را بیان نمود.

پس از اتمام نشست، حاضرین در جلسه ازچشمه و عرصه تهیه طرح شده جنگلداری اجتماعی بازدید کردند.