کارگاه آموزشی دبیرخانه کمیته های هماهنگی محلی چهار پایلوت پروژه هیرکانی ، 22 مهر ماه 1397با حضور دبیران کمیته هماهنگی محلی (جنگلداران ) و کارشناسان پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز باهدف تبیین شیوه اجرای نمودن برنامه مدیریت تلفیقی حوزه آبخیز در اقامتگاه بومگردی نسا روستای یوج برگزار شد.

در ابتدا با توجه به تغییرات صورت گرفته در سطح ریاست ادارات مدعو، مدیر پروژه به معرفی پروژه شامل سال شروع، رویکردها، چگونگی اجرا، اهداف، دستاوردها، و چالش های پیش رو در هر پایلوت پرداختند. سپس به نحوه تهیه برنامه مدیریت تلفیقی در حوزه های آبخیز اشاره نمودند و مراحل تهیه و و اجرایی کردن ان را به صورت کلی تشریح و بیان کردند. در ادامه نقش هر یک از مدعوین در اجرایی نمودن برنامه مدیریت تلفیقی را تشریح و به ضرورت همکاری و مشارکت سایر ذینفعان در اجرای نمودن این برنامه جهت رسیدن به توسعه پایدار اشاره شد.

اهمیت و ضروت شیوه مشارکت جوامع محلی در مدیریت منابع طبیعی د رحوزه های پایلوت مورد بررسی قرار گرفت و رویکرد این پروژه در شیوه و فرایند  مشارکت جوامع محلی ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین مدیر پروژه دستاوردهای پروژه را در پایلوت ها تشریح نمودند و از  نحوه مشارکت خانم  فهیمی شفیعی ( فعال در بخش بوم گردی ) و سایر همراهان ایشان در فعالی بوم گردی را به طور مختصر ارائه کردند که در ادامه خانم شفیعی،  چگونگی اشنایی خود را با پروژه برای حاضرین ارائه و چالش های  را که در طی این فعالیت با آن روبرو بوده اند نیز تشریح نمود. همچنین ایشان چشم انداز و برنامه آتی خود را در خصوص فعالیت بوم گردی و نحوه مشارکت جوامع محلی در تغییرمعیشت از دامداری به سمت فعالیت های سازگار با محیط زیست با اثرات تخریبی کمتر بر جنگل بیان کردند.

مشاور آموزش و ظرفیت سازی نیز با ارائه رویکرد مدیریت اکوسیستمی و اصول اجرایی آن به اهمیت اجرایی نمودن برنامه مدیریت تلفیقی در حوزه های پایلوت اشاره نمودند و ضرورت رویکرد اکوسیستمی در مدیریت منابع طبیعی  به طور کامل تشریح گردید. در همین راستا مشاور الگوهای موفق را که با استفاده از رویکرد اکوسیستمی اجرایی شده بودند نیز ارائه و تشریح نمودند. در ادامه چالش های پیش رو برای اجرایی نمودن برنامه مدیریت تلفیقی با توجه به ساختارهای اجتماعی و اداری موجود مورد بررسی قرار گرفت و بیان گردید با توجه به چالش های  موجود بر اهمیت و ضرورت مدیریت یکپارچه و تلفیقی  برای رسیدن به توسعه پایدار و  حفظ منابع با ارزش جنگل های هیرکانی تاکید گردید.

در ادامه مدعوین نیز تجربه ها و الگوهای موفقی که در زمینه جلب مشارکت مردمی و مدیریت تلفیقی در اجرای پروژه های منابع طبیعی داشتند تشریح نمودند و هر کدام از تجربه ها و الگوهای که توسط مدعوین مطرح و ارائه می گردید توسط حاضرین مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا مغایرت های شیوه اجرای نمودن پروژه های ارائه شد با  با شیوه ها و رویکردهای صحیح اجرایی کردن پروژه های مشارکتی توسط جوامع محلی و رویکرد اکوسیستمی در برنامه مدیریت تلفیقی شناسایی و همزمان شیوه و رویکرد صحیح  آموزش  داده شود.

در نهایت با توجه  علاقمندی مدعوین به برگزاری چنین کارگاه های آموزشی، حاضرین تصمیم بر این گرفتند که دومین کارگاه در پایلوت بلیران برگزار گردد .