جلسه بررسی اجرای طرح جنگلداری اجتماع محور در چشم اندازهای منتخب پروژه هیرکانی 5 آذر 1397 در محل سالن دکتر جزیره ای معاونت امور جنگل سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با حضور اعضای شورای مشورتی و مشاور بین المللی جنگلداری اجتماع محور برگزار شد.  در این جلسه آقای دکتر عطایی ضمن خوش آمد گویی به حضار ابراز داشتند که هیچ راهی بهتر از مدیریت جنگل از طریق جنگلداری اجتماع محور نیست . وی افزودند که امروز سازمان جنگلها به طور رسمی به این نتیجه رسیده است که جنگلداری اجتماع محور بهترین راه مدیریت جنگلها می باشد و در این راستا با دفتر آموزش هم هماهنگی و همکاری های لازم شده است و تمام فعالیتهای سازمان زین پس بر محور مشارکت خواهد بود .وی افزود این پروژه برای سازمان و مردم کاملا جا افتاده است و باید در هر اقدام خود مشارکت مردم را ببینیم .امیدوارم در نهایت این جلسه نتیجه مطلوبی داشته باشد و بتوانیم نتایج را عطف و تسری به کل جنگلهای هیرکانی بدهیم.

داریوش بیات، مدیر ملی پروژه در ادامه در مورد پیشرفت اقتصادی در سطح جوامع محلی مطالبی را ارائه دادند و سپس به توسعه کشت زعفران در پایلوت های پروژه و رونق اقتصادی ، فعالیتهای معیشتی جایگزین و درآمد کل حاصله از این فعالیتها ، عملکرد صندوقهای خرد اعتباری در پایلوت ها ، شرکت کردن گروههای محلی فعال در حوزه صنایع دستی و گردشگری در نمایشگاههای بین المللی ، شرکت تسهیلگران و نمایندگان جوامع محلی برای آموزش بوم گردی اشاره نمودند. در ادامه حاضرین در جلسه به بحث و گفتگو درباره فعالیت های انجام شده در پایلوت ها پرداختند.